Skip to main content

Denna webbplatsinformation lämnas i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (2019/2088) − även kallad disclosureförordningen eller SFDR – om hållbarhetsrelaterade upplysningar i finanssektorn och dess Delegerade Förordning 2022/1288 (”Delegerad Förordning”).

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Ceder Capital förvaltar ett antal internt förvaltade alternativa investeringsfonder. Ceder Capital I och II lanserades och stängdes före den 10 mars 2021 när SFDR trädde i kraft. Nedanstående information gäller därför endast Ceder Capitals senast lanserade fond, Ceder Capital III (“Fonden”).

En “Hållbarhetsrisk” är en miljömässig, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den inträffar, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ påverkan på investeringens värde och därmed Fondens substansvärde. Hållbarhetsrisker inkluderar miljörelaterade risker, sociala risker och bolagsstyrningsrisker.

En integrerad del av Fondens investeringsprocess är att identifiera och utvärdera Hållbarhetsrisker.

Innan ett investeringsbeslut fattas, genomgår Fondens förvaltare en process för att identifiera väsentliga risker (inklusive Hållbarhetsrisker) förknippade med den föreslagna investeringen. Bedömningen av dessa risker ingår som ett led i Fondens övergripande investeringsanalys. Identifierade riskerna (som inkluderar eventuella Hållbarhetsrisker) utvärderas tillsammans med andra relevanta faktorer och risker i investeringsförslaget.

Om förvaltarna identifierar Hållbarhetsrisker som inte kan hanteras på ett tillfredsställande sätt genom lämpliga åtgärder, kan förvaltarna välja att avstå den tänkta investeringen. Efter att ett portföljbolag har förvärvats, övervakar Fonden regelbundet Hållbarhetsrisker som en del av sin övergripande riskhantering och förvaltning.

Du hittar vår fullständiga policy för ansvarsfulla investeringar här

Information om hur Fondens ersättningspolicy är förenlig med integreringen av Hållbarhetsrisker

Ceder Capital ersättningsstruktur består av en kombination av fast ersättning (lön och förmåner) och rörlig ersättning (inklusive bonus). Ersättningen fastställs på basis av en årlig prestationsöversyn, där både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas. Icke-finansiella kriterier inkluderar efterlevnad av Fondens kärnvärden, vilket innefattar att främja hållbarhet och integrera hållbarhetsrisker. Ersättningen är fastställd så att den inte uppmuntrar till ett överdrivet risktagande vad gäller direkta eller indirekta Hållbarhetsrisker.

Du hittar vår ersättningspolicy här

Inget beaktande av investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI)

Fonden beaktar inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser eftersom fonden saknar den typen av icke-finansiell information som krävs för att adekvat kunna övervaka de negativa konsekvenserna av fondens investeringsbeslut. Fonden fortsätter dock att noggrant följa utvecklingen av marknaden och regleringen med hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Fonden kommer minst årligen att utvärdera och överväga att börja beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ladda ner vår Code of Conduct

Sammanfattning av hållbarhetsrelaterade upplysningar för Ceder Capital III

Vänligen läs fondens fullständiga hållbarhetsrelaterade offentliggöranden här

Case studies

Case study

Tradera

Läs case study
Case study

Kiona (tidigare eGain)

Läs case study