Skip to main content

Hållbar tillväxt

Vårt mål är att generera hållbar ekonomisk tillväxt genom att ta ESG-faktorer i beaktning. Vi integrerar ESG i alla delar av vår verksamhet; från uppsökande (sourcing) och bolagsbesiktning, via aktivt ägande till exit 

Läs fullständig PDF

“Vi är ständigt engagerade i att utvecklas och förbättras inom hållbarhet och ESG, vi ser det som en väl integrerad del av vår vardagliga verksamhet och vårt uppdrag i att skapa hållbar ekonomisk tillväxt.”  

Thomas Ramsay, Grundare  

Portföljbolagen

Våra portföljbolag är nyckeln till att skapa långsiktigt värde genom ett affärsdrivet hållbarhetsarbete. Våra portföljbolag Kiona (energioptimering) och Tradera (cirkulär marknadsplattform) är två exempel på framgångsrika företag som bygger sin verksamhet på hållbarhet. Vi uppmuntrar alla våra portföljbolag att aktivt arbeta med att hantera eventuella ESG-frågor med principiell negativ inverkan och att vidta åtgärder för att följa Parisavtalet.

Ceder Capital använder internationellt erkända hållbarhetsstandarder och ramverk, såsom Global Reporting Initiative, FN:s mål för hållbar utveckling, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och FN:s Global Compact 

Hållbara investeringar

Vi investerar inte i företag med betydande negativa hållbarhetseffekter utan att ha en realistisk väg för att mitigera dem. Ceder Capital gör inga investeringar som har negativ inverkan på hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar med att etablera informationsinsamling och rapporteringsmekanismer för att säkerställa transparens och jämförbarhet.

Vår Ansvarsfulla Investeringar och Ägande Policy definerar Ceder Capitals investeringsfilosofi hela vägen från första kontakten med bolaget, genom ägande och exit. Policyn fastställer standarder som vi förbinder oss till när det gäller hållbarhet. Ansvarsfulla Investeringar och Ägande Policy

“Vårt affärsdrivna hållbarhetsfokus, dokumenterat enligt internationella hållbarhetsstandarder, säkrar framtiden för våra portföljbolag och ger transparens rörande affärsrisker och möjligheter kopplade till ESG.”  

David Holm-Ovrén, Grundare 

Case studies


Case study

Tradera

Läs case study
Case study

Kiona (tidigare eGain)

Läs case study