Skip to main content

Sammanfattning

Denna webbplatsinformation lämnas i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (2019/2088) − även kallad disclosureförordningen eller SFDR – om hållbarhetsrelaterade upplysningar i finanssektorn och dess Delegerade Förordning 2022/1288 (”Delegerad Förordning”).

Inget mål för hållbar investering

Fonden främjar miljörelaterade- eller sociala egenskaper men har inte hållbara investeringar som mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade- eller sociala egenskaper

Fonden kan investera i ekonomiska aktiviteter som främjar miljörelaterade- eller sociala egenskaper eller en kombination av dessa egenskaper. Fonden kommer, helt eller delvis, att investera i företag som erbjuder produkter och/eller tjänster som bidrar till att lösa samhälls- eller miljöproblem. Dessutom kommer fonden inte att investera i företag verksamma i sektorer som exkluderas enligt fondens exkluderingskriterier.

Investeringsstrategi

Syftet med fonden är att bygga, behålla och förvalta (inklusive att avyttra) en portfölj av aktie- och aktierelaterade investeringar i portföljbolag etablerade i Sverige och Finland och som har sin huvudsakliga verksamhet i dessa länder. De bindande elementen i investeringsstrategin som används för att uppfylla de miljörelaterade- eller sociala egenskaperna som fonden främjar är vissa exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsas från att investera i företag inom vissa sektorer.

Andel av investeringar

Samtliga av fondens investeringar är avsedda att främja miljörelaterade- eller sociala egenskaper. Fonden förbinder sig inte att göra hållbara investeringar eller investeringar som kvalificerar sig som miljömässigt hållbara enligt EU:s taxonomiförordning.

Övervakning av miljörelaterade- eller sociala egenskaper

De huvudsakliga aspekterna av fondens tillämpade övervakningsrutiner är följande:
a. aktivt engagemang som ägare i portföljbolagen; och
b. regelbunden övervakning av portföljbolagen exempelvis avseende hållbarhetsrisker, andelen portföljbolag med verksamhet i någon av de sektorer som är exkluderade baserat på fondens exkluderingskriterier samt andelen portföljbolag som bidrar till FN:s hållbarhetsmål (SDG:er).

Metoder, datakällor och databehandling samt begränsningar för metoder och data

För att mäta hur de miljörelaterade- eller sociala egenskaper som fonden främjar uppfylls under innehavsperioden, har fonden en löpande dialog med portföljbolagen och utför också vissa kontroller för att identifiera potentiella problem.

Datakällor som används är dels information direkt från portföljbolagen men också information från externa partners där det är relevant. Fonden utvärderar kontinuerligt datakällor för förbättrad datakvalitet.

Due diligence

Fonden genomför en grundlig genomlysning för att utvärdera alla potentiella investeringar mot fondens investeringsstrategi samt fondens exkluderingskriterier och positiva urvalskriterier. Under genomlysningen säkerställer fonden också att potentiella investeringar följer god bolagsstyrning avseende sund förvaltningsstruktur, relationer med anställda, personalens ersättning och skatteefterlevnad innan en investering görs.

Policyer för aktieägarengagemang

Fonden uppmuntrar sina portföljbolag att regelbundet genomföra ESG-utbildningar, förstå och hantera huvudsakliga negativa konsekvenser samt kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Portföljbolagen uppmuntras och förväntas inkludera ESG i sin strategiska agenda. ESG ska inkluderas i arbetsordningen för styrelsen för respektive portföljbolag. Dessutom förväntar sig fonden att portföljbolagen exempelvis antar en uppförandekod och följer FN:s Global Compact 10 principer.

Valt referensvärde

Inget referensvärde har valts för att uppfylla de miljörelaterade- eller sociala egenskaper som fonden främjar.

Läs fondens fullständiga hållbarhetsrelaterade upplysningar